top of page
Gökdelenler ve Gökyüzü
YASAL BİLGİLENDİRME
AYDINLATMA METNİ
Aydınlatma Metni

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı vb. konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.

KARON Gıda İthalat İhracat Anonim Şirketi   (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve işe alma faaliyetine özel olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres : Ömerağa mah. İstiklal cad. Gakko İşhanı K.3 No.42 İzmit / Kocaeli

Telefon : 0537 766 61 61

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Müşterilerimize ait olup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir: 

 • Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması, 

 • Ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler ve aday müşteriler açısından; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması, 

 • Müşteri sorun ve şikâyetlerinin çözümlenmesi, 

 • İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması, 

 • Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 

 • Üye iş yerleri ve iş ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi,

 • Muhasebe ve ödeme işlemlerinin takibi, 

 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması, 

 • Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması

 • Finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, 

 • İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi, 

 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi, 

 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve sayılan tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız, üye iş yerlerimiz, bankalar, finansal kuruluşlar, bağımsız denetim kuruluşları vb. Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve kuruşlar ile paylaşabilir. Saklanan veriler, KVK Kanunu’ nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Şirketimizin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgelerin yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklanması söz konusu olup kişisel verilerinizin silinmesini istemeniz halinde bu talebiniz, yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonuna kadar yerine getirilebilecek, bu süreç içerisinde kişisel verileriniz yasal düzenlemelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde işlenmeyecek ve üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.  

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Saygılarımızla;

bottom of page